Algemene voorwaarden

Inleiding
Hieronder vindt je onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als je gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Webshop. De Algemene Voorwaarden bevat belangrijke informatie voor jou als koper.

Artikel 1 Toepasselijkheid
1.1
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van
Esthersboekenplank.nl en op alle met Esthersboekenplank.nl aangegane overeenkomsten.
1.2
Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de koper
de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden aanvaardt.
1.3
Esthersboekenplank.nl behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot
tijd te wijzigen of aan te vullen.
1.4
Door het gebruik van de internetsite Esthersboekenplank.nl en/of het plaatsen van een
bestelling aanvaardt de koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en
plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.
Artikel 2 Aanbiedingen en overeenkomsten
2.1
Alle aanbiedingen van Esthersboekenplank.nl zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt.
2.2
Esthersboekenplank.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in
het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
2.3
Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging van een door de
koper verstrekte opdracht per e-mail is verzonden naar het door de koper opgegeven e-
mailadres. De koper en Esthersboekenplank.nl komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik
te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt
zodra deze orderbevestiging aan koper is verzonden.
2.4
Omschrijvingen van de artikelen worden zo nauwkeurig mogelijk gedaan, er kunnen altijd (kleine) foutjes inzitten aangezien het door een mens wordt ingevuld! Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.
2.5
Mocht een artikel verkeerd geprijsd zijn bijvoorbeeld door een menselijke fout, dan behoud
Esthersboekenplank.nl het recht om de order te annuleren.
Artikel 3 Prijzen en betalingen
3.1
Alle door Esthersboekenplank.nl vermelde prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, inclusief BTW.
en excl. verzend- en administratiekosten, tenzij anders vermeld.
3.2
De hoogte van de verzend- en administratiekosten staat op de bevestiging vermeld en gelden
voor verzending binnen Nederland of België
3.3
Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld op de
internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding.
3.4
Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald:
• betaling vooraf: de koper maakt het verschuldigde bedrag inclusief verzend- en
administratiekosten over op bankrekening NL73KNAB 0255528116 t.n.v. Eijgermans
onder vermelding van het bestelnummer.
• betaling via IDEAL, het verschuldigde bedrag wordt direct van uw rekening afgeschreven.

Artikel 4 Donaties
4.1 Elke periode wordt er een lokaal goed doel bepaald. U kunt altijd uw goede doel aan mij
doorgeven via email: info@Esthersboekenplank.nl Ik kies elke periode uit de ingezonden
goede doelen 1 doel uit deze wordt medegedeeld op de site bij Goede doel van de maand en
op Facebook en wordt vermeld in de nieuwsbrief.
4.2 Van alle verkochte boeken wordt 10 % van de opbrengst (excl. Verzendkosten en B.T.W)
gedoneerd aan het goede doel van de maand.
4.3 De donatie wordt altijd een later uitgevoerd i.v.m. eventuele retourneringen.
4.4 Het goede doel van de maand kan na bekendmaking niet meer worden verandert tenzij er
iets mis is met het goede doel.
4.5 Mochten er geen verkopen zijn in de maand van het goede doel dan wordt er ook niets
gedoneerd!
4.6 U mag iedere periode uw goede doel doorgeven. De keuze is altijd aan
Esthersboekenplank.nl welk goede doel het gaat worden!
4.7 Goede doelen mogen alleen lokale goede doelen zijn, geen grote landelijke goede doelen.
Voorbeelden zijn: de lokale voedselbank, de lokale kinderboerderij.
Artikel 5 Levering en verzending
5.1
Esthersboekenplank.nl heeft de artikelen op voorraad. Er bestaat een mogelijkheid dat er iets
is uitverkocht en dat dit nog niet is bijgewerkt op de webshop. U ontvangt hiervan zo snel
mogelijk bericht mocht dit zo zijn!
Bestellingen worden zo snel mogelijk verzonden.
• Bij betaling vooraf versturen wij de bestelde artikelen in de regel dezelfde werkdag na
ontvangst van de betaling. Indien binnen 5 werkdagen na plaatsing van de bestelling nog geen
betaling is ontvangen gaan wij ervan uit dat u geen interesse meer heeft in de door uw
gekozen producten. De bestelling zal dan ook worden geannuleerd.
• Bij betaling via IDEAL worden de artikelen geleverd in de regel dezelfde werkdag nadat de
betaling heeft plaats gevonden, indien dit is gebeurd voor 15 uur.
De genoemde levertijden zijn indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de
koper geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan
wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is
dat van de koper redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de koper de overeenkomst in
stand laat. De koper is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de
overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Eventueel reeds betaalde gelden
zullen worden geretourneerd.
5.2
Indien een artikel dat niet op voorraad is door de koper wordt besteld, zal dit worden gemeld
worden via email. Van bijna elk boek is er maar 1 van op voorraad en op = op!
5.3
Levering vindt plaats op het door de koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst
opgegeven adres.
5.4
De koper is verantwoordelijk voor het opgeven van het juiste adres. In geen geval kan
Esthersboekenplank.nl aansprakelijk worden gehouden voor niet ontvangen bestellingen als
het opgegeven adres niet juist is opgegeven door de besteller. Controleer dit altijd goed.
Esthersboekenplank.nl vergoed geen verzendkosten indien de koper een onjuist adres heeft
doorgegeven.
5.5
Indien de koper het verzonden pakket weigert of het niet (tijdig) afhaalt op het afhaalpunt dan
worden er geen verzendkosten terugbetaalt.
5.6
Schade bij verzending dient binnen 48 uur na ontvangst aan ons gemeld te worden via mail
(info@esthersboekenplank.nl) voorzien van foto’s van de verpakking en de beschadigde
artikelen. Verder dienen verpakking en artikelen bewaard te worden tot de schade is
afgehandeld.
Artikel 6 Eigendomsvoorbehoud
6.1
De eigendom van artikelen gaat pas over, indien de koper al hetgeen de koper op grond van
enige overeenkomst aan Esthersboekenplank.nl is verschuldigd, heeft voldaan. Het risico ter
zake van de artikelen gaat reeds over op het moment dat de producten op het door de koper
opgegeven afleveradres worden aangeboden. Indien de koper in gebreke blijft de artikelen in
ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn/haar rekening.
Eventuele retourzendingen aan Esthersboekenplank.nl zijn voor rekening van de koper en
moeten franco en onder schriftelijke opgaaf van redenen geschieden.
Artikel 6 Uw bestelling retourneren
6.2
Uw bestelling retourneren
Wanneer u niet tevreden bent met uw aankoop en u deze wilt retourneren dan kunt u deze
binnen 14 dagen na ontvangst retourneren. Na deze melding heeft u nogmaals 14 dagen om het
product of de bestelling aan Esthersboekenplank.nl te retourneren.
Alleen onbeschadigde en ongebruikte goederen met de originele verpakking kunnen worden
geretourneerd. Eventueel verzegelde producten mogen alleen geretourneerd worden als de
verzegeling intact is.
6.3
Bij retournering hoort de verpakking dan ook intact en zonder plakband of sporen daarvan
naar verkoper retour te worden verzonden. Als de verpakking wel is beschadigd of vies is
heeft Esthersboekenplank.nl het recht de kosten hiervan in mindering te brengen op het aan de
koper te vergoeden bedrag.
6.4
Om uw retourzending in behandeling te kunnen nemen, dient u een mailtje te sturen naar
info@esthersboekenplank.nl en het retourformulier dat u ontvangt volledig in te vullen en bij
te voegen bij de retourzending. Indien u hem niet kunt uitprinten mag u deze ook leesbaar
overschrijven. Ik hoor graag de reden, zodat ik hier iets van kan opsteken!
Let op: Zonder retourformulier kan ik geen retourzendingen in behandeling nemen!
6.5 Restitutie
U heeft het recht uw bestelling binnen 14 dagen te annuleren om deze daarna binnen 14
dagen aan mij retour te sturen. Ik zal dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten
aan u crediteren. Verzendkosten worden uitsluitend gecrediteerd indien u de gehele
bestelling retour zendt. Het bedrag wordt teruggestort op dezelfde bankrekening waarmee u
de bestelling betaald heeft, het kan tot 14 dagen duren voordat u het terug heeft ontvangen. De
kosten die u maakt om de artikelen van uw huis naar Esthersboekenplank.nl te zenden zijn
voor eigen rekening.
Retouradres:
Esthersboekenplank
Beatrixstraat 25
2685 BG Poeldijk
6.6 Kosten
Bij het retourneren van uw bestelling zijn de verzendkosten voor eigen rekening.
6.7 NB U bent zelf verantwoordelijk voor het terugsturen van uw pakket. Problemen met de
verzending naar mij, bij of door de post, zijn voor u als verzender. Bewaar daarom altijd
uw verzendbewijs.
6.8 Indien koper buiten de gestelde termijn besluit producten te retourneren heeft
Esthersboekenplank.nl het recht deze niet aan de koper terug te betalen, tenzij uitdrukkelijk
schriftelijk of per mail anders is overeengekomen.
6.9 Verkeerd/kapot artikel ontvangen
Ik besteed enorm veel zorg en aandacht aan de verwerking van uw bestelling. Toch kan het
gebeuren dat er iets misgaat en u een artikel ontvangt dat niet juist is en u een klacht heeft.
Neem in dat geval binnen 2 dagen contact op met mijn webshop op via info@
esthersboekenplank.nl. U kunt het artikel gefrankeerd naar mij toe sturen en ik zal de
verzendkosten na ontvangst van de envelop of het pakket direct aan u terugstorten via onze
betaalprovider (uitbetaling kan daarna tot ca 10 dagen duren). Uiteraard zorg ik ervoor dat u
kosteloos een nieuw artikel ontvangt.
Artikel 7 Garantie en aansprakelijkheid
7.1
Alle boeken die te koop zijn, zijn tweedehandsboeken. De staat van de boeken staat zo goed
mogelijk beschreven bij elk boek. Beschadigingen en andere bijzonderheden staat bij elk boek
zo goed mogelijk vermeld. Omdat het tweedehandsboeken zijn is er geen sprake van garantie.
7.2
Esthersboekenplank.nl is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan
de koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van
Esthersboekenplank.nl
7.3
Indien Esthersboekenplank.nl, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te
vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de
factuurwaarde met betrekking tot het artikel waardoor de schade is veroorzaakt.
7.4 Esthersboekenplank.nl is niet aansprakelijk voor eventuele foutieve vermeldingen op de website.
Artikel 8 Overmacht
8.1
In geval van overmacht is Esthersboekenplank.nl niet gehouden haar verplichtingen jegens de
koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de
overmacht.
8.2
Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor
de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd.
Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen,
energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde
derden en het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt
onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of
gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de
internetsite.
Artikel 9 Persoonsgegevens
9.1
De gegevens die door de koper worden verstrekt, worden door Esthersboekenplank.nl
vertrouwelijk behandeld en worden gebruikt voor het verwerken van de bestelling, de betaling
daarvan en de bezorging op het juiste afleveradres.
9.2
Esthersboekenplank.nl neemt daarbij de van toepassing zijnde privacy regel- en wetgeving in
acht.
9.3
Esthersboekenplank.nl verstrekt geen gegevens aan derden.
Artikel 10 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
10.1
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze
Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene Voorwaarden, is
uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
10.2
Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe
bevoegde rechter in Nederland.
Artikel 11 Aanbieder
11.1
Esthersboekenplank.nl is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27294718

0
Winkelmandje
  • No products in the cart.