Algemene voorwaarden

Inleiding
Hieronder vindt je onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als je gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Webshop. De Algemene Voorwaarden bevat belangrijke informatie voor jou als koper.

Artikel 1 Toepasselijkheid
1.1
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Esthersboekenplank.nl en op alle met Esthersboekenplank.nl aangegane overeenkomsten.
1.2
Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de koper de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden aanvaardt.
1.3
Esthersboekenplank.nl behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.
1.4
Door het gebruik van de internetsite Esthersboekenplank.nl en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.
Artikel 2 Aanbiedingen en overeenkomsten
2.1
Alle aanbiedingen van Esthersboekenplank.nl zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt.
2.2
Esthersboekenplank.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
2.3
Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging van een door de koper verstrekte opdracht per e-mail is verzonden naar het door de koper opgegeven e-mailadres. De koper en Esthersboekenplank.nl komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra deze orderbevestiging aan koper is verzonden.
2.4
Omschrijvingen van de artikelen worden zo nauwkeurig mogelijk gedaan, er kunnen altijd (kleine) foutjes inzitten aangezien het door een mens wordt ingevuld! Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.
2.5
Mocht een artikel verkeerd geprijsd zijn bijvoorbeeld door een menselijke fout, dan behoud Esthersboekenplank.nl het recht om de order te annuleren.
Artikel 3 Prijzen en betalingen
3.1
Alle door Esthersboekenplank.nl vermelde prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, inclusief BTW. en excl. verzend- en administratiekosten, tenzij anders vermeld.
3.2
De hoogte van de verzend- en administratiekosten staat op de bevestiging vermeld en gelden voor verzending binnen Nederland of België
3.3
Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding.
3.4
Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald:
• betaling vooraf: de koper maakt het verschuldigde bedrag inclusief verzend- en administratiekosten over op bankrekening NL73KNAB 0255528116 t.n.v. Eijgermans onder vermelding van het bestelnummer.
• betaling via IDEAL, het verschuldigde bedrag wordt direct van uw rekening afgeschreven.

Artikel 4 Donaties
4.1 Elke periode wordt er een lokaal goed doel bepaald. U kunt altijd uw goede doel aan mij doorgeven via email: info@Esthersboekenplank.nl Ik kies elke periode uit de ingezonden goede doelen 1 doel uit deze wordt medegedeeld op de site bij Goede doel van de maand en op Facebook en wordt vermeld in de nieuwsbrief.
4.2 Van alle verkochte boeken wordt 10 % van de opbrengst excl. Verzendkosten en B.T.W (met een maximum van € 50,- per maand)
gedoneerd aan het goede doel van de periode.
4.3 De donatie wordt altijd een tijdje later uitgevoerd i.v.m. eventuele retourneringen.
4.4 Het goede doel van het kwartaal kan na bekendmaking niet meer worden verandert tenzij er iets mis is met het goede doel.
4.5 Mochten er geen verkopen zijn in de maand van het goede doel dan wordt er ook niets gedoneerd!
4.6 U mag iedere periode uw goede doel doorgeven. De keuze is altijd aan Esthersboekenplank.nl welk goede doel het gaat worden!
4.7 Goede doelen mogen alleen lokale goede doelen zijn, geen grote landelijke goede doelen.
Voorbeelden zijn: de lokale voedselbank, de lokale kinderboerderij.
Artikel 5 Levering en verzending
5.1
Esthersboekenplank.nl heeft de artikelen op voorraad. Er bestaat een mogelijkheid dat er iets is uitverkocht en dat dit nog niet is bijgewerkt op de webshop. U ontvangt hiervan zo snel mogelijk bericht mocht dit zo zijn!
• Bij betaling vooraf versturen wij de bestelde artikelen in de regel dezelfde werkdag na ontvangst van de betaling. Indien binnen 3 werkdagen na plaatsing van de bestelling nog geen betaling is ontvangen gaan wij ervan uit dat u geen interesse meer heeft in de door uw gekozen producten. De bestelling zal dan ook worden geannuleerd.
• Bij betaling via IDEAL worden de artikelen geleverd in de regel dezelfde werkdag nadat de betaling heeft plaats gevonden, indien dit is gebeurd voor 9 uur ‘s morgens.
De genoemde levertijden zijn indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de koper geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de koper redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de koper de overeenkomst in stand laat. De koper is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Eventueel reeds betaalde gelden zullen worden geretourneerd.
5.2
Indien een artikel dat niet op voorraad is door de koper wordt besteld, zal dit worden gemeld worden via email. Van elk boek is er vaak maar 1 van op voorraad en op = op!
5.3
Levering vindt plaats op het door de koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.
5.4
De koper is verantwoordelijk voor het opgeven van het juiste adres. In geen geval kan Esthersboekenplank.nl aansprakelijk worden gehouden voor niet ontvangen bestellingen als het opgegeven adres niet juist is opgegeven door de besteller. Controleer dit altijd goed.
Esthersboekenplank.nl vergoed geen verzendkosten indien de koper een onjuist adres heeft doorgegeven.
5.5
Indien de koper het verzonden pakket weigert of het niet (tijdig) afhaalt op het afhaalpunt (ook al is dit een ander pakketpunt zal gewenst/aangegeven) dan worden er geen verzendkosten terugbetaalt.
5.6
Schade bij verzending dient binnen 48 uur na ontvangst aan ons gemeld te worden via mail (info@esthersboekenplank.nl) voorzien van foto’s van de verpakking en de beschadigde artikelen. Verder dienen verpakking en artikelen bewaard te worden tot de schade is
afgehandeld.
5.7 Als de koper een bestelling heeft geplaatst en recht had op gereduceerde of gratis verzending en een gedeelte van de artikelen retour zendt waardoor de koper onder het bedrag komt van waarvoor gereduceerde of gratis verzending geldt dan wordt het retour bedrag vermindert met de verzendkosten die de koper had moeten betalen bij geen gereduceerde of gratis verzending.
5.8 Verzending naar andere landen dan Nederland en België: dan is het risico van verzending altijd voor de koper.
Artikel 6 Eigendomsvoorbehoud
6.1
De eigendom van artikelen gaat pas over, indien de koper al hetgeen de koper op grond van enige overeenkomst aan Esthersboekenplank.nl is verschuldigd, heeft voldaan. Het risico ter zake van de artikelen gaat reeds over op het moment dat de producten op het door de koper opgegeven afleveradres worden aangeboden. Indien de koper in gebreke blijft de artikelen in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn/haar rekening. Eventuele retourzendingen aan Esthersboekenplank.nl zijn voor rekening van de koper en moeten franco en onder schriftelijke opgaaf van redenen geschieden.
Artikel 7 Uw bestelling retourneren
7.1
Uw bestelling retourneren
Wanneer u niet tevreden bent met uw aankoop en u deze wilt retourneren dan kunt u deze binnen 14 dagen na ontvangst retourneren.
Alleen onbeschadigde en ongebruikte goederen met de originele verpakking kunnen worden geretourneerd. Eventueel verzegelde producten mogen alleen geretourneerd worden als de verzegeling intact is.
7.2
Bij retournering hoort de verpakking dan ook intact en zonder plakband of sporen daarvan naar verkoper retour te worden verzonden. Als de verpakking wel is beschadigd of vies is heeft Esthersboekenplank.nl het recht de kosten hiervan in mindering te brengen op het aan de
koper te vergoeden bedrag.
7.3
Om uw retourzending in behandeling te kunnen nemen, dient u een mailtje te sturen naar info@esthersboekenplank.nl en het retourformulier dat u ontvangt volledig in te vullen en bij te voegen bij de retourzending. Indien u hem niet kunt uitprinten mag u deze ook leesbaar overschrijven. Ik hoor graag de reden, zodat ik hier iets van kan opsteken!
Let op: Zonder retourformulier kan ik geen retourzendingen in behandeling nemen!
7.4 Restitutie
U heeft het recht uw bestelling binnen 14 dagen te annuleren om deze daarna binnen 14 dagen aan mij retour te sturen. Ik zal dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten aan u crediteren. Verzendkosten worden uitsluitend gecrediteerd indien u de gehele
bestelling retour zendt. Het bedrag wordt teruggestort op dezelfde bankrekening waarmee u de bestelling betaald heeft, het kan tot 5 dagen duren voordat u het terug heeft ontvangen. De kosten die u maakt om de artikelen van uw huis naar Esthersboekenplank.nl te zenden zijn voor eigen rekening.
Retouradres:
Esthersboekenplank
Beatrixstraat 25
2685 BG Poeldijk
7.5 Kosten
Bij het retourneren van uw bestelling zijn de verzendkosten voor eigen rekening.
7.6 NB U bent zelf verantwoordelijk voor het terugsturen van uw pakket. Problemen met de verzending naar mij, bij of door de post, zijn voor u als verzender. Bewaar daarom altijd uw verzendbewijs.
7.7 Indien koper buiten de gestelde termijn besluit producten te retourneren heeft
Esthersboekenplank.nl het recht deze niet aan de koper terug te betalen, tenzij uitdrukkelijk
schriftelijk of per mail anders is overeengekomen.
7.8 Verkeerd/kapot artikel ontvangen
Ik besteed enorm veel zorg en aandacht aan de verwerking van uw bestelling. Toch kan het gebeuren dat er iets misgaat en u een artikel ontvangt dat niet juist is en u een klacht heeft.
Neem in dat geval binnen 48 uur na levering contact op met mijn webshop op via info@esthersboekenplank.nl.
Artikel 8 Garantie en aansprakelijkheid
8.1
Alle boeken die te koop zijn, zijn tweedehandsboeken. De staat van de boeken staat zo goed mogelijk beschreven bij elk boek. Beschadigingen en andere bijzonderheden staat bij elk boek zo goed mogelijk vermeld. Omdat het tweedehandsboeken zijn is er geen sprake van garantie.
8.2
Esthersboekenplank.nl is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Esthersboekenplank.nl
8.3
Indien Esthersboekenplank.nl, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het artikel waardoor de schade is veroorzaakt.
8.4 Esthersboekenplank.nl is niet aansprakelijk voor eventuele foutieve vermeldingen op de website.
Artikel 9 Overmacht
9.1
In geval van overmacht is Esthersboekenplank.nl niet gehouden haar verplichtingen jegens de koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
9.2
Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer extreem weer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen,
energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.
Artikel 10 Persoonsgegevens
10.1
De gegevens die door de koper worden verstrekt, worden door Esthersboekenplank.nl vertrouwelijk behandeld en worden gebruikt voor het verwerken van de bestelling, de betaling daarvan en de bezorging op het juiste afleveradres.
10.2
Esthersboekenplank.nl neemt daarbij de van toepassing zijnde privacy regel- en wetgeving in acht.
10.3
Esthersboekenplank.nl verstrekt geen gegevens aan derden.
Artikel 11 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
11.1
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
11.2
Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.
Artikel 12 Aanbieder
12.1
Esthersboekenplank.nl is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27294718

0
    0
    Winkelmandje
    Je winkelmandje is leegTerug naar de winkel